Czy faktura dla osoby prywatnej musi zawierać NIP?

Wystawianie faktury osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej nie jest obligatoryjne, chyba, że kupujący sobie takiego dokumentu zażyczy. Wielu przedsiębiorców nie ma pewności, co wpisać w miejscu przeznaczonym na NIP nabywcy na takiej fakturze. Czy powinien tam znaleźć się PESEL klienta, a może pozostawić to pole niewypełnione?

Obowiązek wystawiania faktur

Prawo podatkowe mówi o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży, zarówno tej dokonywanej na rzecz innego przedsiębiorstwa, jak i na rzecz osoby prywatnej. W przypadku sprzedaży B2B (przedsiębiorstwo dla przedsiębiorstwa) obowiązuje zasada wystawiania faktur. Gdy zakupu dokonuje osoba nieprowadząca działalności gospodarczej konieczne jest udokumentowanie sprzedaży, np. poprzez zaewidencjonowanie jej na kasie fiskalnej i przekazanie kupującemu paragonu fiskalnego.

Prywatny nabywca ma jednak prawo do uzyskania faktury od sprzedawcy (na żądanie), chyba, że sprzedaż dotyczy usług wymienionych w Ustawie o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., m.in.:

  • usługi dostaw energii (ciepło, energia elektryczna, gaz itd.),

  • usługi ciągłej obsługi biurowej i prawnej,

  • usługi radio- i telekomunikacyjne,

  • usługi przechowywania mienia, ochrony,

  • usługi leasingu, dzierżawy i podobnych.

Czy na fakturze dla prywatnego nabywcy konieczny jest jego NIP?

W przypadku, gdy kupujący nie prowadzi działalności gospodarczej, sprzedawca nie ma obowiązku zamieszczania na fakturze VAT jego numeru NIP. Miejsce przeznaczone na ten numer w dokumencie pozostawia się puste. Niektórzy sprzedawcy, chcąc uniknąć zarzutu, że dane wykazane na fakturze są niepełne, zastępuje numer NIP numerem PESEL. Taki wpis jest zbędny.

Related Posts

Leave A Reply