Czy można amortyzować pojazd firmowy używany do celów mieszanych?

Prawo podatkowe daje przedsiębiorcy prawo do odliczenia 50 proc. podatku VAT naliczonego według faktur zakupu, a dotyczącego wydatków poniesionych na pojazd użytkowany w sposób mieszany (do celów służbowych i do innych celów). Powstaje pytanie, czy firmie wolno dokonywać odpisów amortyzacyjnych od takiego pojazdu?

Amortyzacja samochodu używanego do celów służbowych i prywatnych

Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w sprawie poruszonej w interpelacji poselskiej nr 27342, w której zawarte było pytanie o możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do pojazdu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, jeśli przedsiębiorca zadeklarował do celów odliczeń podatku VAT, iż będzie on wykorzystywał ten pojazd do celów mieszanych (służbowych i prywatnych).

Stanowisko Ministerstwa Finansów

„Jeżeli samochód osobowy spełnia definicję środka trwałego (art. 22a ustawy PIT, art. 16a ustawy CIT), podatnik ma prawo wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych niezależnie od tego, w jakiej części (100% czy 50%) odliczył VAT przy zakupie tego samochodu.”

Zasada przywołana przez sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów obowiązuje także w przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają się na postawie ustawy o podatku od osób fizycznych. Zgodnie z zapisami tej ustawy, w odniesieniu do składników majątku, które zaliczane są do środków trwałych i dokonywane są od nich odpisy amortyzacyjne, nie ma ograniczeń co do sposobu wykorzystania danego składnika majątku, ani tym bardziej nakazu, by ten składnik był wykorzystany wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalności gospodarczą.

Kiedy pojazd nie podlega amortyzacji

W zapisach prawnych dotyczących zarówno podatku od osób fizycznych, jak i podatku od osób prawnych istnieją ograniczenia, co do możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub wysokości tych odpisów.

Brak możliwości amortyzacji pojazdu

Przedsiębiorcy, którzy nie użytkują składnika majątku wskutek zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o swobodzie o działalności gospodarczej) lub zaprzestania działalności, nie mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym działalność została zawieszona lub zakończona.

Ograniczenie wysokości odpisów amortyzacyjnych

Ograniczeniu podlegają koszty powstałe w drodze odpisów amortyzacyjnych. Za koszty uzyskania nie uznaje się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych na podstawie art. 22a – 22o, w części ustalonej od wartości pojazdu przewyższającej równowartość 20 000 euro. Równowartość podanej sumy przelicza się według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu oddania pojazdu do używania.

Więcej o możliwościach dokonywania odpisów amortyzacyjnych można przeczytać w:

  • art. 22c pkt 5;  art. 23 ust. 1 pkt 4, 45 oraz 45a lit. c  ustawy o podatku od osób fizycznych,

  • art. 16c pkt 5; art. 16 ust. 1 pkt 4, 48 oraz 63 lit. c ustawy o podatku od osób prawnych.

Related Posts

Leave A Reply