Pakiet SLIM VAT – nowy projekt Ministerstwa Finansów

Pakiet SLIM VAT – nowy projekt Ministerstwa Finansów

 

Pakiet SLIM VAT to nowy projekt Ministerstwa Finansów, który ma wejść w życie w 2021 roku. Zakłada on zmiany niektórych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. W tym momencie projekt ten znajduje się na etapie społecznych konsultacji. Do 7 września można było przesyłać uwagi i opinie na temat proponowanych zmian. O co chodzi w tym projekcie i co się zmieni? Oto kilka najważniejszych założeń pakietu SLIM VAT.

Zmiany dotyczące korygowania faktur

 

Zamiast obowiązujących dotąd przepisów związanych z korygowaniem faktur, wprowadzone zostaną uproszczenia odnoszące się zarówno do sytuacji, kiedy podatek VAT się obniży, jak i kiedy wzrośnie. Nie będzie już obowiązku posiadania przez podatnika VAT potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Podatnik będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania oraz VAT należnego już wtedy, gdy faktura korygująca będzie wystawiana, ale pod warunkiem posiadania dokumentacji, że wszystko zostało uzgodnione z klientem, który kupuje towar bądź usługę. Tym samym nabywca towaru lub usługi będzie musiał odpowiednio skorygować podatek naliczony. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał gromadzić potwierdzeń odbioru faktur korygujących.

 

Zmiany w mechanizmie podzielnej płatności i rachunku VAT

 

Wprowadzona ma zostać możliwość potrącenia wierzytelności transakcji, która objęta jest mechanizmem podzielnej płatności. Podatnicy zostaną również uprawnieni do transferu środków z rachunku VAT  na rzecz agencji celnej w związku z zobowiązaniami podatkowymi wynikającymi z importu czy należności celnych. Będzie także wprowadzona możliwość odblokowania środków z rachunku VAT przez podmioty, które nie są podatnikami, na przykład przez komorników.

Wiążące Informacje Skarbowe

 

Wiążące Informacje Skarbowe zgodnie z obecnymi przepisami mogą wygasnąć w momencie zmian w przepisach dotyczących VAT lub ich wygaśnięcia. Po wejściu w życie pakietu SLIM VAT będą jednak ważne przez 3 lata. Termin ich ważności będzie naliczany od dnia wejścia w życie przepisów. Wiążące Informacje Skarbowe nie będą wydawane w sytuacjach, gdy w sprawie interesującej podatnika prowadzone będzie postępowanie podatkowe lub sprawa będzie rozstrzygnięta poprzez decyzję bądź postanowienie organu podatkowego. Ponadto obecne przepisy nie przewidują możliwości uzyskania WIS dla towarów klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a więc dla towarów, które obejmuje mechanizm podzielnej płatności. W pakiecie SLIM VAT będzie to już możliwe.

Korzystne zmiany w odliczaniu VAT

 

Obecnie termin odliczenia naliczanego na bieżąco podatku VAT wynosi do 3 okresów rozliczeniowych przy rozliczeniach miesięcznych. W SLIM VAT ma zostać wydłużony do 4 okresów rozliczeniowych. Będzie także możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupu usług noclegowych po to, by je odsprzedać. Dotąd takiej możliwości nie było.

TAX FREE

 

Zmiany obejmą również przepisy dotyczące procedury zwrotu podatku VAT dla cudzoziemców. Teraz sprzedawca wystawia cudzoziemcy paragon z naliczonym podatkiem oraz przekazuje imienny dokument dla celnika, który potwierdza wywóz towaru. Od 1 stycznia 2022 będzie to rozliczane elektronicznie. Każdy sprzedawca będzie musiał wystawić dokument TAX FREE i przesłać go za pomocą aplikacji do systemu informatycznego.

Korzyści dla eksporterów

 

Pakiet SLIM VAT przewiduje również korzyści dla eksporterów. Otóż dotąd po otrzymaniu zaliczki na poczet przyszłej dostawy i nie dokonaniu wywozu towaru w ciągu 2 miesięcy, podatnik ma obowiązek wykazania zaliczki w deklaracji podatku VAT wstecz wraz ze stawką podatku VAT, która obowiązuje w Polsce. Po wejściu w życie pakietu SLIM VAT termin ten zostanie wydłużony do 6 miesięcy.

 

To jeszcze nie wszystkie zmiany, jakie planowane są w ramach pakietu SLIM VAT. Cały czas będą pojawiały się informacje o kolejnych zmianach. Trzeba więc na bieżąco śledzić pojawiające się na ten temat artykuły.

 

Related Posts

Leave A Reply