Jak przeprowadzić remanent w firmie?

Przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do prowadzenia książki przychodów i rozchodów, co do zasady, muszą przeprowadzać coroczną inwentaryzację (remanent) towarów i materiałów. Jak sprawnie przeprowadzić taki spis?

Obowiązek przeprowadzenie spisu z natury towarów i materiałów istnieje tylko wobec tych przedsiębiorców, którzy takie towary, czy materiały posiadają w firmie. Nie trudno jest ustalić, czy remanent należy przeprowadzić, czy też nie. Wystarczy skontrolować zapisy w książce przychodów i rozchodów. Jeśli pojawiły się w niej zapisy w kolumnie 10-tej, wówczas w firmie musi odbyć się inwentaryzacja.

Co powinien zawierać spis z natury?

Sporządzając spis z natury należy dochować należytej staranności i w trwały sposób go udokumentować. Ponadto każdy spis powinien być potwierdzony przez złożenie podpisów osób, które w spisie z natury uczestniczyły.

Jak powinna wyglądać dokumentacja z remanentu? Jest kilka pozycji, które należy w niej umieścić. Do nich należą:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (firma),

 • data sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,

 • szczegółowe określenie towaru i innych składników,

 • jednostka miary,

 • ilość stwierdzona w czasie spisu,

 • cena w złotych i groszach za jednostkę miary,

 • wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,

 • łączna wartość spisu z natury,

 • wartość pomniejszenia (wartość, o której mowa w § 29 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie)

 • klauzula „Spis zakończono na pozycji…”,

 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Rozwiązania stosowane w wybranych rodzajach działalności gospodarczej

Przeprowadzenie spisu z natury w niektórych rodzajach firm przebiega nieco inaczej, niż w wariancie standardowym. W księgarniach i antykwariatach spisem z natury obejmuje się jedną pozycją wszystkie wydawnictwa sprzedawane po tej samej cenie. Nie ma obowiązku wyodrębniania towaru ze względu na autora, czy dzielenia wydawnictw ze względu na ich rodzaj.

W kantorach spis z natury dotyczy niesprzedane dewizy, a w przypadku firm udzielających pożyczek pod zastaw spisem obejmuje się rzeczy zastawione pod pożyczki.

Odmiennie przebiega też inwentaryzacja w działach specjalnych produkcji rolnej, gdzie spisem obejmuje się niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

Co ujmować w spisie z natury

Prawidłowo sporządzony spis z natury ujmuje zarówno towary i materiały znajdujące się na terenie przedsiębiorstwa, jak i te przedmioty, które są własnością podatnika lecz w dniach prowadzenia spisu poza firmą.

Spis dotyczy także rzeczy nienależących do podatnika, ale znajdujących się na terenie objętym spisem w dniu jego przeprowadzenia. W tym przypadku przedmioty te zostają ujęte ilościowo z zaznaczeniem właściciela przedmiotu, lecz nie podlegają wycenie.

Powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego

O zamiarze przeprowadzenia spisu z natury nie muszą informować przedsiębiorcy, którzy termin spisu ustalili na 1 stycznia i 31 grudnia danego roku. Z obowiązku informowania zwolnieni są także przedsiębiorcy prowadzący spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności.

Wszyscy, którzy zamierzają przeprowadzać inwentaryzację w innym terminie niż pierwszy i ostatni dzień w roku, na 7 dni przed jej rozpoczęciem muszą powiadomić o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego.

Zasady wyceny towarów i materiałów

Wycenę przeprowadza się nie później, niż do 14 dnia po zakończeniu spisu z natury.

Jak wycenia się poszczególne rodzaje materiałów i towarów?

 • Materiały i towary handlowe wycenia się według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia,

 • Półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia,

 • Odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania,

 • Niesprzedane wartości dewizowe wycenia się według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy – według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy, a wartość rzeczy zastawionych – według ich wartości rynkowej,

 • Produkcja niezakończona w działalności usługowej i budowlanej – stosuje się wycenę według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej,

 • Produkcja zwierzęca objęta spisem z natury wycenia się według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt.

Wartość towarów i materiałów ujętych w spisie z natury umniejsza się o kwotę, o którą zostały umniejszone koszty uzyskania przychodów z tytułu niezapłaconych faktur, jeśli zmniejszenie KUP było związane z zaliczeniem do nich wydatków związanych z zakupem towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

Wartość tę pomniejsza się tylko o część towarów i materiałów, które zostały objęte spisem.

Zgodnie z przepisami zawartymi w par. 29 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów „Spis z natury musi być wpisany do księgi według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie przechowuje się łącznie z księgą”.

Jeśli podatnik wyceni towar niżej, niże wynika to z ceny zakupu lub nabycia, czy też kosztu jego wytworzenia, wówczas przy poszczególnych pozycjach należy podać jednostkową cenę zakupu (nabycia lub wytworzenia). Takie sytuacje mają miejsce najczęściej w przypadku, gdy towar uległ uszkodzeniu, czy też wyszedł z mody.

Do spisu z natury należy przyłożyć szczególną wagę, gdyż od jego rzetelności zależy wysokość dochodu do opodatkowania. Jest to czynność tak samo istotna dla podatnik, jak i fiskusa.

Related Posts

11 marca 2019

Zmiany w PIT w 2019 roku

Leave A Reply