WIS – Wiążąca Informacja Stawkowa i nowa matryca stawek VAT

Podczas marcowego posiedzenia Rządu – 5 marca 2019r., przyjęto projekt nowelizujący ustawę dotyczącą podatku VAT, który to ma wprowadzić w życie nową matrycę stawek podatku od towarów i usług. Projekt nowej matrycy stawek VAT zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, jednak istotne zmiany zaczną się już 1-go czerwca, kiedy to upoważnieniem Ministra Finansów, Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej, będzie mógł wydawać w przypadku sytuacji niejasnej, dotyczącej stawki podatku – tzw. Wiążące Informacje Stawkowe (WIS). Podmioty gospodarcze i nie tylko, czeka więc w najbliższym czasie wiele udogodnień.

Wiążąca Informacja Stawkowa

WIS to nowa instytucja prawna, która zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2019. Przepisy regulujące istnienie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej zakładają korzyści dla podatników i określonych w ustawie podmiotów, w postaci możliwości uzyskania Wiążącej Informacji Stawkowej. Taki stan rzeczy stworzy im możliwość do wcześniejszego uzyskania wszelkich informacji istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności.

Wiedza ta może dotyczyć m.in. opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT).

Cele Wiążącej Informacji Stawkowej

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a jej celem jest przede wszystkim troska o odpowiednią ochronę dla wszystkich podmiotów, które deklarują się jej prawidłowego stosowania i realizują je.

Podczas rozmów na temat wprowadzenia w życie instytucji WIS, proponowano także, aby miała ona moc prawną i pełne zastosowanie do wszelkich świadczeń, realizowanych w formie kompleksowej. Tyczyć się to miało oczywiście usług kompleksowych i sprzedaży towarów w zestawach. Propozycję tę uznano za istotną i przekazano do rozpatrzenia, po czym uznano ją za w pełni zasadną. Potwierdzeniem tego jest przepis ustawy o podatku VAT – art. 41a.

Organy odpowiedzialne w systemie Wiążącej Informacji Stawkowej

Na podstawie zaakceptowanego projektu ustalono, że Wiążące Informacje Stawkowe będą wydawane tylko i wyłącznie przez upoważnionego do tego przez Ministra Finansów, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wedle regulacji prawnych będzie on organem 1-szej instancji, od którego odwołanie będzie przysługiwało do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Istotnym jest fakt, że wszystkie Wiążące Informacje Stawkowe będą dostępne do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej, dzięki czemu będą one możliwe do wglądu dla każdego obywatela.

 

Prostszy system Vat? Nowa matryca stawek podatku od towarów i usług

Przystępniejszy dla podmiotów, znowelizowany system stawek podatku od towarów i usług, to główny zamysł wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT. Dzięki temu rozwiązaniu, znacznemu uproszczeniu mają ulec wszelkie regulacje, które wiążą się z tym obszarem.

Priorytetem jest realizacja zasad prostoty, przejrzystości oraz przyjazności w zastosowaniu.

Nowa matryca Vat – co się zmieni?

Najprościej mówiąc, celem wdrożenia nowej matrycy VAT jest utworzenie takiej samej stawki podatku od towarów i usług dla wszystkich towarów i usług tego samego typu lub podobnych, nieznacznie się różniących. To bardzo korzystne rozwiązanie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku zmiany stawki Vat, nie jest możliwym jej podniesienie – stawki VAT mogą być jedynie obniżane.

Tego typu ruch ma wykazać gwarancję pełnej neutralności budżetu państwa z powodu braku celu fiskalnego.

Taki sposób wdrożenia uproszczeń w funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz ingerencję systemu państwa w obecnie obowiązujące stawki podatku VAT uniemożliwia stosowanie wyłączeń z danej grupy produktowej. Oznacza to, że np. posiadając określoną stawkę podatku VAT dla żywności, obowiązuje ona dla wszelkiego rodzaju żywności. Brak jest tutaj stosowania podziału na żywność BIO, zdrową, mniej zdrową, etc. Wedle tego niemożliwe jest ustalenie stawki Vat dla żywności mniej zdrowej, typu: chipsy, dania fast food.

Celem tego jest zapewnienie prostoty stosowania stawek Vat i ograniczenie do minimum problemów związanych ze stosowaniem regulacji prawnych dotyczących tego obszaru w praktyce.

Related Posts

Leave A Reply