Zmiany w PIT w 2019 roku

Ulgi podatkowe, możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem nawet w przypadku korekty zeznania podatkowego i wyższe limity zwolnień podatkowych w odniesieniu do niektórych świadczeń, to tylko część planowanej na rok 2019 „podatkowej rewolucji”. Sprawdzamy, jakie są najważniejsze zmiany w PIT 2019 oraz podpowiadamy o czym należy pamiętać składając zeznanie podatkowe

Zmiany w PIT 2019 – najważniejsze informacje

Rok 2019 to czas wielu zmian podatkowych zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorców. Do tych najważniejszych należy zaliczyć fakt, że zgodnie z proponowanymi przez sejm zmianami niebawem to urząd skarbowy będzie musiał wypełnić PIT za podatnika. Wspomniana propozycja to pokłosie rozpoczętych w 2018 roku prac nad projektem uproszczeń w rozliczeniach PIT. Odnosić się ona będzie do deklaracji podatkowych składanych w 2019 roku. Co ważne, z omówionego uproszczenia skorzystają jedynie osoby wypełniające PIT-37 i PIT-38.

Zgodzie z zapowiedzią wiceministra Leszka Skiby obowiązek samodzielnego wypełnienia zeznania podatkowego nie dotyczyłby podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. W praktyce osoby te nie musiałby składać zeznania podatkowego, te wypełniłby za nie urząd skarbowy.

Jakie prawa ma podatnik?

Chociaż jak już wspomnieliśmy podatnik nie będzie musiał samodzielnie składać zeznania podatkowego (zrobi to za niego Krajowa Administracja Skarbowa bez konieczności przedstawiania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie), to przygotowane przez ten podmiot zeznanie podatnik będzie miał prawo:

 • zweryfikować i zaakceptować bez żadnych zmian,
 • w przypadku PIT-37 i PIT-38 nie podejmować żadnych czynności, co będzie równoznaczne z akceptacją przygotowanego przez KAS rozliczenia i złożenia przez podatnika rocznego zeznania podatkowego,
 • poprawienia wypełnionego przez KAS zeznania podatkowego, a następnie zaakceptowania go, co jest tożsame ze złożeniem wymaganego zeznania podatkowego,
 • odrzucenia przygotowanego rozliczenia i samodzielnego wypełnienie PIT-37 lub PIT-38.

Możliwość rocznego rozliczenia PIT otrzymają podatnicy rozliczający się indywidualnie, podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem oraz podatnicy rozliczający się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. W otrzymanym zeznaniu podatkowym podatnik będzie mógł dokonać zmiany niektórych danych w tym np. numeru rachunku bankowego wskazanego w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty.

PIT: 2019 – zmiany dla pracodawców

„Podatkowa rewolucja” dotknęła również pracodawców, zmieniła się forma i termin przesyłania informacji o pracownikach. Obejmuje ona PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-40A, a także PIT-R. Pracodawca ma obowiązek wymagane prawem informacje przesłać do urzędu skarbowego drogą elektroniczną do 31 stycznia. Nie zmienił się natomiast termin w którym przedsiębiorca musi dostarczyć informację o uzyskanych dochodach do podatnika – ma na to czas do końca lutego.

Wyższe limity zwolnień podatkowych

Oprócz zmian w PIT 2019 składanych za rok 2018 zmienią się również limity zwolnień podatkowych w przypadku następujących świadczeń:

 • z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych z 380 złotych do 1000 złotych,
 • z byłych zakładów pracy dla emerytów i rencistów z 2280 złotych do 3000 złotych,
 • dopłat do wypoczynku pochodzących ze środków obrotowych dla dzieci z 760 złotych do 2000 złotych.

 

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Prócz wyższych limitów zwolnień podatkowych odnoszących się do wspomnianych świadczeń, wzrośnie również kwota wolna od podatku w 2019 roku. Tym samym, dochód od uzyskania którego nie będziemy musieli uiścić podatku wzrośnie z 6000 złotych (tyle ta kwota wynosiła dotąd) do 8000 złotych. Dzięki temu część podatników zastosuje wyższą niż do tej pory kwotę zmniejszającą podstawę opodatkowania – będzie to 1440 złotych zamiast dotychczasowych 1088 złotych. Zwiększy się również liczba osób, które od podatku będą mogły odliczyć wyższą kwotę – obejmie ona tych podatników, których dochód nie przekracza 13 000 złotych (a nie jak dotąd 11 000 złotych). Jeśli przekroczymy wspomniany dochód, zostanie zastosowana tradycyjna kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 złotych.

Na tej zmianie skorzystają przede wszystkim niektórzy freelancerzy i osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych. Więcej zarobią nie tylko „wolni strzelcy”, lecz również twórcy. Na mocy ustawy limit pozwalający twórcom na korzystanie z 50% uzyskania przychodu został zwiększony aż dwukrotnie i obecnie wynosi on 85 528 złotych rocznie. Z ulgi tej skorzystają dziennikarze, publicyści, pisarze, aktorzy oraz osoby zajmujące się działalnością naukowo-dydaktyczną i badawczo-rozwojową. Na ulgi podatkowe nie mogą natomiast liczyć tłumacze, copywriterzy (którzy dotąd takie prawo mieli), analitycy, inżynierowie, projektanci, geodeci i projektanci odzieży.

Więcej ulg podatkowych dla przedsiębiorców

W 2019 roku zmianie ulegną również zasady ustalania składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli przychód roczny przedsiębiorstwa w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczył 63 000 złotych, to wartość składek uzależniona zostanie od faktycznej kwoty przychodu (dotąd była ona stała). Dzięki temu właściciele firm będą mogli odliczyć od dochodu mniej niż w ubiegłorocznym zeznaniu podatkowym.

Ulga na dziecko w 2019 roku 

Ulga prorodzinna, zwana powszechnie ulgą na dziecko, przysługuje uprawnionym do niej podatnikom. Umożliwia ona obniżenie kwoty podatku, a jeśli podatnik nie wykorzystał w ten sposób całej ulgi, ma prawo do zwrotu niewykorzystanej części.

Zasady na jakich rodzice mogą skorzystać z ulgi na dziecko nie zmieniły się w porównaniu z rokiem 2018. Mówiąc najprościej uprawnione do skorzystania z tej ulgi są osoby, które spełniają jednocześnie trzy poniższe warunki:

 • są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, które w minionym roku podatkowym uzyskały dochody opodatkowane według skali podatkowej (na zasadach ogólnych ze stawkami podatku wynoszącymi 18% i 32%), którzy mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37;
 • są rodzicami bądź rodzicem posiadającym władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi lub dzieckiem,
 • są opiekunami prawnymi dziecka, które u nich zamieszkiwało,
 • sprawują opiekę nad dzieckiem poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądowego lub zawartej ze starostą umowy.

 

Z ulgi na dziecko nie będą mogli skorzystać rodzice, którzy na mocy orzeczenia właściwego sądu rodzinnego zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. Ulga nie przysługuje również tym podatnikom, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną liniową lub rozliczaną na zasadach ryczałtu.

Related Posts

Leave A Reply